WWW
YourDomain
ลงทะเบียน    ลืมรหัสผ่าน

คำถามที่พบบ่อย

การใช้บริการ e-C/O จะต้องทำอย่างไร
ผู้ประกอบการต้องสมัครบริการใช้งาน e-C/O เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร เมื่อได้การอนุมัติแล้วท่านจะได้รับ E-Mail เพื่อยืนยันการใช้งาน

การสมัครบริการ e-C/O ได้ด้วยวิธีใด
เข้าไปที่ลิงค์ www.ftieco.or.th เพื่อสมัครบริการ e-C/O

เมื่อสมัครบริการ e-C/O แล้ว จะทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารกี่วัน
จะทำการตรวจสอบภายใน 1 วัน

การสมัครบริการ e-C/O ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง
เอกสารที่ใช้ในการสมัครบริการ e-C/O มีดังนี้

-  สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ กรมทะเบียนการค้า (ไม่เกิน 6 เดือน)

-  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)หรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเอกสารทั้งหมดจะต้องประทับตรา+เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำการตามหนังสือรับรองบริษัท


คำถามทั่วไป

การสมัครบริการ e-C/O มีค่าธรรมเนียมหรือไม่
การสมัครบริการ e-C/O ไม่มีค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์ม C/O สามารถซื้อที่ใด
แบบฟอร์ม C/O สามารถซื้อได้ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ โดยแบบฟอร์มจะมีราคาเล่ม(10 ชุด)ละ 140 บาท

ค่าธรรมเนียมในการใบ C/O
ค่าธรรมเนียมการออกใบ C/O มี 2 ราคาคือ

- ราคาสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 100 บาท

- ราคาสำหรับที่ไม่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 140 บาท

การชำระเงินค่าบริการ
สามารถชำระได้ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ

       Intro-Business Matching ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น และได้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม Business Matching แก่หน่วยงานอื่น ในปี 2552 ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 24 ประเทศ และในปี 2553 จะมีกิจกรรม Inter-Business Matching โดยเน้น 6 ประเทศหลัก
       จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากราชการอันประกอบด้วยกรมศุลกากรและกรมสรรพากร ในการดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย
            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) โดยการมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้เปิดให้บริการ "การพิจารณาสูตรการผลิต" ที่ผู้ประกอบการจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI ในมาตรา 36 โดยเริ่มนำร่องในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร 
       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนา อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิกในวงการอุตสาหกรรมไทย และผู้สนใจทั่วไป