WWW
YourDomain
ลงทะเบียน    ลืมรหัสผ่าน

ผู้บริหารส.อ.ท. พบ ผู้บริหาร นสพ เดลินิวส์


  Meet The Press ผู้บริหารส.อ.ท. พบ ผู้บริหาร นสพ เดลินิวส์

            เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท) นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้แทนประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ส.อ.ท เข้าพบ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ และ เดลินิวส์ทีวี  โดยมีคุณประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พร้อมคณะผู้บริหารพร้อมให้การต้อนรับอย่างอบอุี่นและเป็นกันเอง โดยการพบปะในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์  รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพร่ข้่อมูลข่าวสาวของสภาอุตสาหกรรม ฯ และประโยชน์ที่น่าสนใจของภาคอุตสาหกรรมแก่สื่อมวลชน


ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ : http://www.fti.or.th
อีเมล์ : information@off.fti.or.th
ปรับปรุงโดย : อารยา จิรรัตนพันธ์
ปรับปรุงเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
       Intro-Business Matching ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น และได้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม Business Matching แก่หน่วยงานอื่น ในปี 2552 ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 24 ประเทศ และในปี 2553 จะมีกิจกรรม Inter-Business Matching โดยเน้น 6 ประเทศหลัก
       จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากราชการอันประกอบด้วยกรมศุลกากรและกรมสรรพากร ในการดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย
            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) โดยการมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้เปิดให้บริการ "การพิจารณาสูตรการผลิต" ที่ผู้ประกอบการจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI ในมาตรา 36 โดยเริ่มนำร่องในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร 
       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนา อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิกในวงการอุตสาหกรรมไทย และผู้สนใจทั่วไป