WWW
YourDomain
ลงทะเบียน    ลืมรหัสผ่าน

ประชุมกกร.ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2556 จังหวัดกำแพงเพชร


           ประชุม กกร.ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2556 จังหวัดกำแพงเพชร

            คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 3 /2556 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดย ส.อ.ท. ได้นำเสนอ 2 เรื่อง ซึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมิตต่อข้อเสนอของ ส.อ.ท. ดังนี้

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
            เสนอขอให้รัฐกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้า โดยขอให้มีการประกอบรถไฟฟ้าภายในประเทศไทย และสนับสนุนการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเป็นกรณีพิเศษ และ (2) ขอให้ัภาครัฐจัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบแบบ Single Command ในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบรถไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

            มติที่ประชุม ครม. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักและประสานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานการผลิตรถไฟ/รถไฟฟ้าในประเทศ การกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้มีการย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย รวมทั้ง การเร่งรัดดำเนินการเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรที่สามารถรับรองกับความต้องการตามแผนการพัฒนาระบบรางของประเทศ

2.โครงการวางท่อส่งน้ำไปในแหล่งพื้นที่ทำการเกษตรในเขตจังหวัดนครสวรรค์
           เสนอขอให้ศึกษาเพิ่มเติมโครงการวางท่อส่งน้ำไปในแหล่งพื้นที่ทำการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในเขตจังหวัดนคสวรรค์เพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุน ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ (1) โครงการสูบน้ำ ช่องแค - ตากฟ้า ระยะทางของท่อส่งน้ำ ประมาณ18 กิโลเมตร และ (2) โครงการสูบน้ำพยุหะคีรี - อุดมธัญญา ระยะทาง 2 ช่วง โดยประมาณ 25 กิโลเมตร

          มติที่ประชุม ครม. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผลการศึกษาปี 2545 มาประกอบการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมโครงการวางท่อส่งน้ำไปในแหล่งพื้นที่ทำการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ความสำคัญต่อการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการด้วย

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ : http://www.fti.or.th
อีเมล์ : information@off.fti.or.th
ปรับปรุงโดย : อารยา จิรรัตนพันธ์
ปรับปรุงเมื่อ : 21 มิถุนายน 2556
       Intro-Business Matching ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น และได้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม Business Matching แก่หน่วยงานอื่น ในปี 2552 ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 24 ประเทศ และในปี 2553 จะมีกิจกรรม Inter-Business Matching โดยเน้น 6 ประเทศหลัก
       จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากราชการอันประกอบด้วยกรมศุลกากรและกรมสรรพากร ในการดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย
            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) โดยการมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้เปิดให้บริการ "การพิจารณาสูตรการผลิต" ที่ผู้ประกอบการจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI ในมาตรา 36 โดยเริ่มนำร่องในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร 
       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนา อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิกในวงการอุตสาหกรรมไทย และผู้สนใจทั่วไป