WWW
YourDomain
ลงทะเบียน    ลืมรหัสผ่าน

          จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากราชการอันประกอบด้วยกรมศุลกากรและกรมสรรพากร ในการดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย

 • สิทธิเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ (อ้างอิงโดยประกาศ กรมศุลกากร ฉบับที่ 12/2556 เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ) 

            "ประกาศกรมศุลกากร ฉบับที่ 12/2556 เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ" (Download) 

 • สิทธิประโยชน์ประเภทสิทธิลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร และการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
 • สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี (อ้างอิงคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.159/2550 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน)
 • สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน (อ้างอิงคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.159/2550 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน)
 • สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน (อ้างอิงโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.597/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน)

 

 1. กรอกแบบข้อมูลประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงินตามประเภทที่มีความประสงค์ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด
 2. ยื่นแบบข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กรณี ผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถยื่นเรื่องได้ที่สภาอุตสาหกรรมภายในจังหวัดของท่านที่ได้รับมอบสิทธิการดำเนินการจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการยื่นเรื่องต่างๆ สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 1) การยื่นเรื่องด้วยตนเอง และ 2) การยื่นเรื่องผ่านทางไปรษณีย์
 3. เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจะทำการรับเรื่อง และตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของเอกสาร
 4. กระบวนการขั้นตอนการพิจารณา โดยกำหนดในรูปการประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน ซึ่งมีการประชุมพิจารณาทุกเดือน
 5. เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ประกอบการรับทราบ
 6. การชำระค่าหนังสือรับรองฐานะการเงิน แบ่งเป็น 2 อัตรา ดังนี้ 
 • สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (รวม VAT)
 • ผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท (รวม VAT) พร้อมรับหนังสือรับรองฐานะการเงิน โดยสามารถทำการชำระผ่านทางธนาคาร หรือ ทำการชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของสำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ นั้นๆ

 

 1.สิทธิเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 12/2556  

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน(Click)

หนังสือรับรองบริษัท (Click) 

 • ได้ใบรับรองสถานภาพการเป้นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต

 • การนำของเข้า - การส่งของออก ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนสินค้าทางช่องเขียว (Green Line) ของระบบ EDI รวมถึง ได้รับยกเว้นกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เว้นแต่การสุ่มตรวจ

 • หากสินค้าต้องถูกตรวจทางกายภาพจะได้รับการอำนวยความสะดวกโดยรับการตรวจในลำดับแรกๆ

 • สินค้าที่ส่งออกจะได้รับการยอมรับจากศุลกากรต่างประเทศ

 • สิทธิพิเศษอื่นๆ ตามประกาศกรมศุลกากรกำหนด

  2.สิทธิประโยชน์ขอลดอัตราอากรนำเข้ากึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ กรมศุลกากร
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน(Click)

หนังสือรับรองบริษัท (Click)

วัตถุดิบหรือสินค้าไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือ บรรจุ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันนำเข้าแล้วขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สามารถลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดเรียกเก็บเป็นการทั่วไป

    3. สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี กรมสรรพากร
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน (Click)

หนังสือรับรองบริษัท (Click)

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วขึ้น ภายใน 15 – 45 วัน  
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร และการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

    4. สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน กรมสรรพากร
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน (Click)

หนังสือรับรองบริษัท (Click)

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วขึ้น ภายใน 30 – 60 วัน 
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร และการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

    กำหนดการส่งเอกสาร / การพิจารณา / วันรับหนังสือรับรอง(กรุณาส่งเอกสารก่อนล่วงหน้าวันพิจารณา อย่างน้อย 7 วันทำการ )

ตารางวันประชุม / พิจารณา คณะทำงานพิจารณาฐานะการเงิน ประจำปี 2556 
ที่ วันที่มีการพิจารณา วันรับหนังสือรับรอง
1 วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2556 11 – 18 มกราคม 2556
2 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556
3 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2556
4 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556
5 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 8 – 15 มีนาคม 2556
6 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 22 มีนาคม – 5 เมษายน 2556
7 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 12 – 19 เมษายน 2556
8 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556
9 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 10 - 17 พฤษภาคม 2556
10 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2556
11 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 14 – 21 มิถุนายน 2556
12 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556
13 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 12 – 19 กรกฎาคม 2556
14 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556
15 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 9 -16 สิงหาคม 2556
16 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 23 สิงหาคม – 6 กันยายน 2556
17 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 13 – 20 กันยายน 2556
18 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556
19 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 11 – 18 ตุลาคม 2556
20 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556
21 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 8 – 15 พฤศจิกายน 2556
22 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2556
23 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 13 – 20 ธันวาคม 2556
24 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 27 – 31 ธันวาคม 2556
 

วิธีการยื่นเอกสาร

สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
          1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
              จ่าหน้าซอง ฝ่ายเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
              ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4
              เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
              หมายเหตุ : วงเล็บมุมซองว่า เอกสารพิจารณาฐานะการเงิน
          2. ส่งเอกสารด้วยตนเอง
              ติดต่อนางสาวสุรีย์รัตน์ พิทักษ์ราษฎร์ ฝ่ายเศรษฐกิจ 
              สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4
              ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) โซนซี

              การประชุมคณะทำงานพิจารณาฐานะการเงินจะมีการประชุมพิจารณาเดือนละ 2 ครั้ง และหากไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้สามารถรับเอกสารพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม ทางโทรศัพท์


วิธีการชำระเงิน

สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
          1. กรณีการขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS)
              โอนค่าธรรมเนียม 
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (รวม VAT) และสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท (รวม VAT) รายละเอียดตามเอกสารแนบ (Click) พร้อมแฟกซ์ใบ pay in มายังหมายเลขโทรสาร 0 2345 1153 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแฟกซ์เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองฐานะการเงินไปให้ทางไปรษณีย์ (EMS)

              หมายเหตุ : หนังสือรับรองฐานะการเงินจะสามารถจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือแฟกซ์ให้บริษัท หลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
          2. ชำระเงินด้วยตนเอง
              กรณีมารับเอกสารด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับส่งเอกสารมารับเอกสารพร้อมกับนำเงินมาชำระที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) โซนซี และนำใบเสร็จมารับเอกสารที่ฝ่ายเศรษฐกิจ ชั้น 4

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาวสุรีย์รัตน์ พิทักษ์ราษฎร์, นางสาวกมลพรรณ หงษ์อุเทน
ฝ่ายเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ :  0 2345 1147 -1148
โทรสาร : 0 2345 1153, 0 2345 1281 ถึง 83
อีเมล์ :
Sureeratp@off.fti.or.th , Kamonpanh@off.fti.or.th  


การติดต่อสอบถามการขอยื่นแบบ

              1. กรมสรรพากร (The Revenue Department)
                        ที่ตั้ง :                 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
                                                 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
                        เว็บไซต์ :            
http://www.rd.go.th
 
                        โทรศัพท์ :          0-2272-8035
                                                0-2272-8543
                                                0-2272-9122
                                                0-2272-9696
                                                0-2617-3551

              2. กรมศุลกากร (Thai Customs Department)
                        ที่ตั้ง :                 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย 
                                                 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
                        เว็บไซต์ :            http://www.customs.go.th

  

                        2.1 กรณีสิทธิประโยชน์ระดับบัตรทอง (Gold Card)
                                      ติดต่อขอทราบรายละเอียด ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ
                                      กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
                                      โทรศัพท์  0-2667-7168, 0-2672-7956
                        2.2 กรณีสิทธิประโยชน์ 19 ทวิฯ
                                      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
                                      ฝ่ายคืนอากรที่ 1 
                                      ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทอาหารแปรรูป พลาสติกและเคมีภัณฑ์
                                      (พิกัดฯ ตอนที่ 1-39) โทรศัพท์ 02-667-7485
                                      ฝ่ายคืนอากรที่ 2
                                      ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทสิ่งทอและเครื่องหนัง
                                      (พิกัดฯ ตอนที่ 40-63) โทรศัพท์ 02-667-7034
                                      ฝ่ายคืนอากรที่ 3
                                      ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทผลิตภัณฑ์อื่นๆ
                                      (พิกัดฯ ตอนที่ 64-83 และ 93-97) โทรศัพท์ 02-667-7061
                                      ฝ่ายคืนอากรที่ 4
                                      ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
                                      และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
                                      (พิกัดฯ ตอนที่ 84-85 และ 90-92) โทรศัพท์ 02-667-7255
                                      ฝ่ายคืนอากรที่ 5
                                      ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทยานยนต์และส่วนประกอบยานยนต์
                                      (พิกัดฯ ตอนที่ 86-89) โทรศัพท์ 02-667-7275

 

       Intro-Business Matching ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น และได้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม Business Matching แก่หน่วยงานอื่น ในปี 2552 ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 24 ประเทศ และในปี 2553 จะมีกิจกรรม Inter-Business Matching โดยเน้น 6 ประเทศหลัก
       จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากราชการอันประกอบด้วยกรมศุลกากรและกรมสรรพากร ในการดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย
            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) โดยการมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้เปิดให้บริการ "การพิจารณาสูตรการผลิต" ที่ผู้ประกอบการจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI ในมาตรา 36 โดยเริ่มนำร่องในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร 
       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนา อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิกในวงการอุตสาหกรรมไทย และผู้สนใจทั่วไป