WWW
YourDomain
ลงทะเบียน    ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนการขอใบรับรอง C/O และเอกสาร ]  [ การรับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานอื่น ]

        ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Certificate of Origin (C/O)

        ในสถานการณ์การค้าโลกในยุคปัจจุบัน บรรยากาศการค้ามีแนวโน้มไปสู่ระบบการค้าเสรีมากขึ้น ภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่าง ประเทศทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ประเทศต่างๆได้ปรับปรุงรูปแบบทางการค้าและใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิ ใช่ภาษีมาปกป้อง ผลประโยชน์ของตน เช่นมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด และการอุดหนุน ปัญหาการค้าระหว่าง ประเทศจึงเกิดขึ้นมากมายจึงต้องมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบ หรือการหาข้อยุติข้อพิพาททางการค้าและเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วย บ่งชี้ผู้รับผิดชอบ คือ “หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า”(Certificate of Origin) เนื่องจากเป็นหนังสือรับรองฯ ที่แสดงว่า สินค้า นั้น ๆ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด

         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ในการให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ประเภททั่วไป (Certificate of Origin General Form) แก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในใบรับรองนั้น มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ส่งออกจริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น

http://www.fti.or.th/2011/images/t_service_th04.gif

      หากท่านยังไม่เคยใช้บริการ C/O กับสภาอุตสาหกรรมฯ มาก่อน เจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการเอกสารการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่
            1. ใบสมัครใช้บริการ 
            2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์แนบ อายุไม่เกิน 3 เดือน
            3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 
            4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 / แบบ กนอ.) 
            5. ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน 
            6. หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของ ส.อ.ท. (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ) 
หมายเหตุ  
       กรณีที่ผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง กรุณาทำหนังสือชี้แจงแหล่งผลิต พร้อมแนบเอกสารข้อ 2,3,4,5 ของผู้ผลิตมาด้วย หลังจากนั้น เมื่อมาใช้บริการในแต่ละครั้ง ขอให้ท่านเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอ C/O ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

เอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า C/O 
            1. สำเนาใบกำกับราคาสินค้า (Invoice), สำเนาใบกำกับการบรรจุสินค้า (Packing List)
            2. สำเนาเอกสารการขนส่ง (B/L) หรือ (Airway Bill) หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ
            3. สำเนาใบขนสินค้าขาออกจากกรมศุลกากร

http://www.fti.or.th/2011/images/t_service_th05-1.gif

         สภาอุตสาหกรรมฯ ยังมีบริการรับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานอื่นให้กับผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้ประกอบการทั่วไป เช่น Invoice, B/L, Certificate of Free Sale, Health Certificate, และเอกสารอื่น ๆ

เอกสารประกอบการยื่นขอ รับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานอื่น

- การขอรับการรับรอง Invoice  กรุณาแนบ Invoice ต้นฉบับมาด้วย
- การขอการรับรองเอกสารการขนส่ง (B/L/AWB) กรุณาแนบเอกสารการขนส่งต้นฉบับที่ผ่านการรับรองจากผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับที่มีการรับรองจากบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
- การขอรับการรับรอง Health Certificate กรุณาแนบ

  1. สำเนาใบกำกับราคาสินค้า  (Invoice)
  2. สำเนาเอกสารการขนส่ง (B/L) หรือ (Airway Bill) หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ
  3. สำเนาใบขนสินค้าขาออกจากกรมศุลกากร

       Intro-Business Matching ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น และได้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม Business Matching แก่หน่วยงานอื่น ในปี 2552 ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 24 ประเทศ และในปี 2553 จะมีกิจกรรม Inter-Business Matching โดยเน้น 6 ประเทศหลัก
       จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากราชการอันประกอบด้วยกรมศุลกากรและกรมสรรพากร ในการดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย
            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) โดยการมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้เปิดให้บริการ "การพิจารณาสูตรการผลิต" ที่ผู้ประกอบการจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI ในมาตรา 36 โดยเริ่มนำร่องในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร 
       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนา อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิกในวงการอุตสาหกรรมไทย และผู้สนใจทั่วไป