WWW
YourDomain

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ประเภทผู้สมัคร :
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม :
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภพ. 20(Vat Number):
  รหัสสมาชิกสภาอุตสาหกรรม :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบการ (Thai) :  
ชื่อผู้ประกอบการ (Thai):
คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบการ (Eng) :
ชื่อผู้ประกอบการ (English):
ทะเบียนนิติบุคลเลขที่ :
ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท:
เมื่อวันที่ :  
ที่อยู่ :  
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :  
ประเภท FTI :  
ชื่อผู้ติดต่อ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร (Fax) :
E-mail :   E-mail ใช้สำหรับติดต่อระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ/ตราสินค้า :  
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม :
กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด กลุ่มอุตสาหกรรมที่เลือก
ลำดับที่ภาพชื่อผู้มีอำนาจFileName 
ชื่อ-นามสกุล (เจ้าของลายเซ็น) :
เพิ่มข้อมูลลายเซ็น : Upload
(JPG,PNG และขนาดไม่เกิน 3 MB)  ตัวอย่างการสร้างลายเซ็น
ลำดับที่ภาพFileName 
หลักฐานการสมัคร : 1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์แนบ อายุไม่เกิน 3 เดือน
2.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 /แบบ กนอ.)
4.ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน
5.หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของ ส.อ.ท. (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ)
ลำดับที่เอกสารFileNameชื่อเอกสารแนบ 
ประเภทหลักฐานการสมัครผู้ประกอบการ :
เพิ่มหลักฐานการสมัครผู้ประกอบการ : Upload
(PDF และขนาดไม่เกิน 5 MB)
สถานะ : --แสดงสถานะ--